1:2 Hantering av last – lastsäkring Copy

 1. Beskriv hur du förankrar en terränghjuling vid transport på släpvagnen på bästa sätt?
  Förankring i alla riktningar så maskinen står stilla: Krav 80 % Framåt, 50% bakåt samt i sidled.
  Lasten ska vara säkrad så att lastsäkringen kan motstå en kraft framåt som är minst 80 % av hela lastens vikt.
  Bakåt och åt sidorna ska lastsäkringen motstå minst halva lastens vikt. Lag: TSFS 2017:25
 2. Vad gäller spännbands draghållfasthet vid lastsäkring?
  På spännband anges draghållfasthet. Tillåten belastning i daN (dekaNewton): Eftersom vi, när vi talar om lastsäkring,
  talar om krafter använder vi inte kilo, men Newton informerar om bandets värden.
  För att förenkla beräkningarna använder vi dekaNewton (daN, 1 daN ≈ 10 Newton ≈ 1 KGF).
  Bandets surrningskapacitet bestäms alltid av den svagaste länken i spännbandet. 1KG=1daN.
 3. Beskriv hur du förankrar en terränghjuling vid transport på släpvagnen på bästa sätt?
  Last skall alltid förankras. En dåligt förankrad last gör hela ekipaget livsfarligt. Spännbanden man förankrar med ska hålla för lastvikt i alla riktningar. Man måste därför veta vad lasten väger och använda sig av spännband som håller för detta. Rekommendationen är att använda minst 2 tons draghållfasthet på spännband så man har en marginal i sin lastsäkring. Kontrollera att lasten står helt still efter förankring och tänk på att använda rätt fästöglor på släpvagnen.
  Viktigt att använda helt oskadade spännband. Om spännbanden är skadade så ska dom kasseras. Det är också viktigt att spännbanden placeras rätt så de inte nöts eller slits av vid fästpunkterna. Spänn alltid ett spännband i vardera riktningen som minimum vid lastsäkring. Placera spännaren där det finns mest plats så är det lättare att hantera och sträcka efter.
 4. Hur transporteras jaktvapen på en terränghjuling?
  Transport kan inte ske i terräng. Undantag endast om man förvarar vapen efter anvisningar och har särskild dispens eller tillstånd eller transporterar vapen fram till väg från skjutet vilt. Observera att på vägen gäller vägens regler och där kan vapen transporteras enligt särskilda krav.
 5. Vad är alltid ett krav när det gäller last på en boggievagn för terränghjuling?
  Lasten skall alltid förankras. Vagnen skall alltid ha roterande draganordning för att undvika vältning av både maskin och vagn. Vagnen skall dessutom vara utrustad med överstegringsskydd på dragstången. Tänk på att placera lasten rätt så kultrycket blir korrekt beroende på om du åker uppför eller utför i terrängen. Var försiktig vid koppling av vagn så du inte bränner dig på avgassystemet eller klämmer dig om dragstången slår upp eller ner. Tänk på klämrisk mellan maskin och vagn. Säkra vagnens däck så den inte rullar oavsiktligt och framkallar olycka. Har vagn säkerhetswire skall den monteras och användas.
 6. Beskriv hur du säkert skall transportera bränsle?
  Bensin eller diesel får transporteras av privatpersoner för personligt bruk. Mängden får inte överstiga 60 l per bärbar bränslebehållare och totalmängden får inte överstiga 240 l per (*transportenhet) utöver det som finns i tanken.
  *Transportenhet = Motordrivet fordon utan släpvagn eller en kombination bestående av ett motordrivet fordon med släpvagn. I bagageutrymme eller på släp skall bränslebehållaren vara väl säkrad och fastspänd. Bränsle skall transporteras i godkända transportkärl. För större bränslemängd krävs uppmärkning samt särskild utbildning för transport av farligt gods.
 7. Vad skall man särskilt tänka på gällande avgaser?
  Att avgaser är dåligt för miljön och kan i höga koncentrationen bli giftiga. Tänk på att inte vistas i avgaserna mer än nödvändigt. Tänk på att passagerare också kan utsättas för avgaser. Ventilera ut i garage och kåpsläpvagnar för att undvika kolmonoxidförgiftning och inandning från avgaserna. Kör man flera stycken i rad på en led är det bra att försöka hålla rimligt avstånd för att inte andas in avgaser i onödan. Stäng om möjligt av motorn exempelvis vid fastkörning för att minska utsläppen och risken att inandas avgaser när du vistas intill maskinen.