1-3. Snöskoter

 1. Vilket är huvudsyftet med en utbildning och lagregler?

  Huvudsyftet med utbildningen är framför allt att förhindra olyckor men även att lära sig om lagar och skyddsutrustning. Genom att använda sig av rätt körteknik blir man som förare mer säker och mer förberedd för eventuella problem.
  Förebygga och förhindra olyckor under arbete och fritid, vara förberedd, bli en säkrare förare, känna sina begränsningar, lära sig om lagar samt använda rätt körteknik och skyddsutrustning.


 2. Vilka skyldigheter har din arbetsgivare enligt AML Arbetsmiljölagen 3Kap 3§.?

  Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.


 3. Vilka skyldigheter har du som arbetstagare gällande skyddsutrustning enligt AML Arbetsmiljölagen 3Kap 4§.?

  Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.