Lagar Terränghjuling Copy

 1. Varför finns trafik – och terrängkörningslag?
  Trafik- och terrängkörningslagen finns för att skydda mark och vegetation mot skador samt djur och friluftsliv från störningar som orsakas av trafik med motordrivna fordon. Denna lag är riktad mot alla som kör i terräng även om du kör på egen mark.
  
 2. Vad menas med terräng?
  Allt som inte är vägområde räknas som terräng. Väg är alltid väg även om den är snötäckt. Isar räknas som terräng.
  
 3. Terrängkörningslagens syfte är följande?
  Syftet med lagen är att skydda terrängen och undvika skador på mark och natur.
  
 4. Är man skyldig att följa skyltar, vägmärken och anvisningar trots att man kör i terräng?
  Ja, trafikregler gäller alltid i terräng. Vid all terrängkörning är du alltid skyldig att följa terrängkörningslagen, lagar och regler, skyltar, vägmärken och anvisningar samt följa dessa för att undvika markskador och olyckor.
  
 5. Får du köra snöskoter eller terränghjuling på din egen mark utan tillstånd?
  Nej, syftet styr. Om det finns ett syfte tillexempel jordbruk är det tillåtet. All nöjeskörning är i grunden i terrängkörningslagen förbjuden och tillåts inte heller även om du själv äger marken. Det är förbjudet att nöjesköra på sin egen mark utan tillstånd men om det finns ett syfte tex jordbruk eller skogsbruk så är körningen tillåten.
  
 6. Ge exempel på undantag från terrängkörningslagen?
  Vid yrkesarbete med särskilt tillstånd, arbete inom skidanläggning och friluftsanläggning, vid jakt om du tillfälligt transporterar fram skjutet högvilt till väg på barmark eller snötäckt mark med terrängmotorfordon. Vid räddningsuppdrag, vid skogsarbete och jordbruksarbete på egen mark kan körning ske endast om ett syfte finns. Det är alltid förbjudet att köra på barmark förutom vid jordbruk eller skogsbruk eller om det sker vid ett godtagbart syfte. Nöjeskörning är inget syfte.
  
 7. Vad säger allemansrätten om körning med terränghjuling i terrängen?
  Motordrivna fordon som körs i terräng omfattas inte av allemansrätten. Den som fått en dispens är därför skyldig att själv inhämta markägarens medgivande för körning i terrängen.
  
 8. Får du köra terränghjuling på oreglerat terrängområde på barmark utan tillstånd?
  Nej, inte om det är barmark. Oavsett om det är snötäckt mark eller barmark gäller terrängkörningslagen. Ett förbudsområde eller andra förbud mot terrängkörning gäller alltid. Markägare bestämmer alltid om du får köra på marken på en specifik fastighet som hen äger. Lokala förbudsskyltar kan alltid finnas uppsatta av markägare så håll koll på det. Det är din skyldighet som förare att veta var du får köra och var du inte får köra.
  
 9. Beskriv vad som menas med ett reglerat terrängområde?
  Ett reglerat terrängområde innebär att man har ett ansvar att följa lagar och regler för att inte orsaka skada.
  
 10. Vem beslutar om särskilda förbud gällande terränghjulingskörning lokalt i ditt län?
  Länsstyrelsen i första hand i det län du avser att köra terränghjuling eller snöskoter. Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter. Ofta sätts även vägmärket förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp upp där förbudet gäller.
  
 11. Vad menas med privat skoterled?
  På privat mark. Underhålls och sköts ofta av en lokal förening eller skoterklubb, finansieras av medlemsavgifter.
  Det är inte tillåtet att köra terränghjuling på skoterleder på barmark.
  
 12. Vad menas med kommunal skoterled?
  På kommunal mark. Underhålls och sköts ofta av kommunen, finansieras av kommunala medel.
  
 13. Vad menas med statlig skoterled?
  På statlig mark. Underhålls och sköts ofta av länsstyrelsen eller av dem anlitade, finansieras av statliga medel.