47. Personlig skyddsutrustning

  1. Är man enligt lagen efter 2016-01-01 skyldig att använda hjälm vid färd med snöskoter?

    Ja, vid all körning är det lagkrav efter 1 jan 2016. Alla som färdas på en snöskoter måste använda skyddshjälm, både på privata vägar samt terräng. Hjälm skall alltid användas vid all körning. Hjälm är obligatoriskt personlig skyddsutrustning vid körning under arbete i tjänst eller civil körning på fritiden. Passagerare skall alltid, liksom förare, använda hjälm även om de åker på maskinen.
    Ej hjälmkrav för den som åker på vagn, släde, pulka men bör alltid användas även där.

    Dispens på hjälmkrav kan ges i undantagsfall och kan variera beroende på hur maskinen är utrustad och registrerad.

    Det finns vissa undantag på hjälmkrav samt vissa hjälmtyper som kan användas för körning vid arbete om den uppfyller kraven enligt föreskriften. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm TSFS 2017:94 innehåller bestämmelser om när och hur hjälm skall användas.