100. Säkerhet Copy

  1. Ange exempel på dolda faror vid passage av vägar?

    Skymd sikt, höga farter på trafiken, krön, kurvor, att man fastnar på vägbanan vid passage med skoter och kälke. Att passagerare på skoter och i kälken inte kliver av vid vägpassage.